Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení
1.Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na www.lacannelle.cz (dále také prodávající - virtuální obchod) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.

2. Kliknutím na ikonu Obchodní podmínky dostanete podrobné informace o postupu, který je nutno zachovat v případě, že chcete v našem virtuálním obchodě nakupovat.

3.Veškerá prezentace zboží umístěna ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21 % DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání, které budou kupujícímu sděleny v potvrzení jeho objednávky – informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky postupem uvedeným v sekci Obchodní podmínky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 

5. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod formou elektronické pošty na Vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu potvrdí, že smlouva byla uzavřena. Potvrzení vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání, identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy – formulář pro odstoupení od smlouvy, informace o službách po prodeji a zárukách. 

6. Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese Uruguayska 13, Praha 2  nebo je dodáváno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence – česká pošta, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do 7 pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se na skladě objeví. O tom musí být kupující bezodkladně informován.   

7. Provozovatel virtuálního obchodu (dále také prodávající) prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.   

II. Platební a dodací podmínky
1. Všechny nabízené produkty jsou skladem a dostupné do 48 hodin od obdržení a zpracování objednávky.

2. Osobní převzetí: osobně na adrese Studio La Cannelle, Uruguayská 344/13, Praha 2

3. Dobírka: Náklady na poštovné: 99 Kč – Balík do ruky České pošty – dodání do 24 hodin od odeslání zboží.

III. Odstoupení od smlouvy, storno objednávky
1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od obdržení potvrzovacího emailu. Je-li zboží zároveň vráceno, musí tak kupující učinit v originálním, neporušeném obalu a v případě produktů – vlasové kosmetiky – z hygienických důvodů nepoužité. 

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl.I bodu 6 těchto obchodních podmínek. 

4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. To platí i v případě předání zboží dle čl.I bodu 7 těchto obchodních podmínek. 

5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě. 

6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formou. Odeslaná objednávka je považována podle obecně platných právních předpisů za závaznou.

7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, o dodávce zboží, které spotřebitel z obalu vyňal, či použil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit - v případě produktů – vlasové kosmetiky – z hygienických důvodů použité. 

8. Spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí plnění a i bez udání důvodu. Zboží by mělo být vráceno na adresu prodávajícího nepoškozené a pokud možno v neporušeném obalu, a v případě produktů – vlasové kosmetiky – z hygienických důvodů nepoužité. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. V případě, že zboží bylo použito a došlo již k částečnému opotřebení (v případě parfémů např. k vypotřebování nepřiměřeného množství obsahu nádobky apod.), prodávající je oprávněn vypočíst škodu a náklady s tím související a tuto škodu započte oproti kupní ceně a kupní cenu poníženou o tuto částku spotřebiteli vrátí. K zásilce, v níž spotřebitel v zákonné lhůtě vrací zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, popřípadě musí být vznik kupní smlouvy hodnověrně prokázán jiným způsobem.

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a ponížené o částku vzniklé škody - viz výše), na jím udané číslo bankovního účtu, adresu bydliště, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. V případě, že spotřebitel odstupuje od kupní smlouvy z jiného, než zákonného důvodu a prodávající na jeho návrh přistoupí, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů s tím souvisejících. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení (to vše do částky 250 Kč) a dále dopravné. Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí zásilky mu bude odeslána faktura na poštovné.  Odeslaná objednávka je považována podle obecně platných právních předpisů za závaznou. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem bez závažných důvodů vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 250,– Kč.

Storno objednávky ze strany dodavatele - a to v případě nepředložených okolností a technických problémů SW přenosů dat, které nelze ovlivnit si dodavatel vyhrazuje právo objednávku stornovat.

IV. Provozovatel  
La Cannelle, s.r.o.
Uruguayská 344/13, Praha 2
IČ. 276 59 135
Tel: 222 511 037
email: studio@lacannelle.cz

V. Ochrana osobních údajů
Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.